Aegirbio


Optimerad dosering av läkemedel

Aegirbio är ett bioteknikbolag som utvecklar och kommersialiserar tester för att effektivisera doseringen av biologiska läkemedel. Idag råder ofta osäkerheter kring rätt doseringsnivå, vilket resulterar i högre vårdkostnader och bristfälliga patientresultat. Med redan befintlig försäljning i USA, och siktet inställt även på Europa, förväntas Aegirbio under kommande två åren lansera ett flertal tester vilka ligger till grund för en potentiellt stark tillväxtresa. Tekniken är etablerad och erbjudandet välpaketerat – fokus nu är att öka försäljningen. År 2024 prognostiseras Aegirbio nå en omsättning omkring 140 MSEK, och med tillämpad målmultipel och diskonteringsränta härleds ett nuvärde per aktie om 9,5 kr i ett Base scenario.

  • Adresserar en miljardmarknad

Aegirbios initialt adresserbara marknad värderas till över 235 miljarder euro och förväntas växa med närmare 10 % per år. Det finns ett underliggande behov av att effektivisera doseringen av läkemedel, vilket har både ekonomiska och patientmässiga fördelar och är något som bidrar till en ökad efterfrågan av Aegirbios lösningar.

  • Go-to-market strategi med tydlig korssynergi

Tillväxtstrategin kan sägas vara tvådelad; i ett första steg lanserar Aegirbio s.k. Laboratory Developed Test:s (LDT) vilka i sig driver intäkter, för att sedan i steg två via Bolagets instrument MagniaReader paketera och sälja dessa som s.k. Point of Care (POC) tester för kliniker och vårdmottagningar. Modellen ger en tydlig korssynergi och resulterar även i en kortare tid till marknaden.

  • Redan befintlig försäljning i USA

Aegirbio har redan lanserat ett LDT i USA vilket genererar faktisk försäljning idag, om än på låga nivåer. Under kommande 12-24 månader ska ett flertal LDT:s samt POC-tester lanseras inom både USA och Europa, där främst POC-testerna förväntas utgöra störst andel av Bolagets totala intäktsbas. Under 2020 prognostiseras omsättningen uppgå till ca 1,6 MSEK, vilken givet en lyckad kommersialisering estimeras kunna överstiga 140 MSEK år 2024. Kontinuerlig lansering av tester, och efterföljande försäljningsökning, bedöms utgöra de primära värdedrivarna i aktien på kort- till medellång sikt.

  • Den kommersiella fasen är ännu i sin linda

På kort sikt är det mycket viktigt att Aegirbio kan identifiera, rekrytera och behålla ”rätt” säljare, vilka i praktiken blir Bolagets spjutspets i den kommersiella fasen och avgörande för hur väl denna faller ut. Dessutom måste avtal ingås med försäkringsbolag i USA gällande utbetalning av ersättning till patienter som använder Aegirbios tester. Dessa faktorer utgör operativa risker och vid oväntat motstånd på vägen kan det sätta ökad press på Bolaget rörelsekapital. Det kan inte uteslutas att Aegirbio kan komma att behöva genomföra ytterligare kapital-anskaffningar kommande åren.