AdCityMedia Q3-19


Värderingen ska upp efter stark rapport

ACM levererar en minst sagt stark marginal och visar på hög lönsamhet under tredje kvartalet, där den justerade EBITDA-marginalen uppgick till hela 21 % (exkl. aktiverat arbete). Retail Techs bruttomarginal stiger för tredje kvartalet i rad, ICA-affären kommer igång och fler upphandlingar kan komma framgent, samtidigt som ACM ger stark guidning inför Q4-19 – det här är rapporten vi och många aktieägare länge längtat efter, och förväntat, vilken visar varför just ACM är ett sådant starkt case. Tills 2020 estimeras omsättningen öka till 236 MSEK med ett EBIT-resultat omkring 26 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om ca 11 %. Givet förväntad tillväxt, marginalutveckling, kapitalstruktur och tillämpad EV/EBIT-målmultipel, erhålls ett värde om 180 kr per aktie på 2020 års prognos i ett Base scenario.

  • Stark guidning inför sista kvartalet 2019

För Q3-19 estimerade vi en omsättning om 50 MSEK, vilket således var ca 6 MSEK högre än faktisk omsättning om ca 44 MSEK. Försäljningen från Prego Media och Retail Tech var i nära linje, medan Media visade på en lägre omsättning. Inför avslutningen på 2019 guidar ACM för en helårsomsättning om 200 MSEK med ett justerat EBITDA-resultat (exklusive IFRS 16) om 29 MSEK. Baserat bl.a. på denna målbild estimerar Analyst Group en nettoomsättning om ca 63 MSEK och ett EBIT-resultat om ca 7-8 MSEK för Q4-19.

  • Stark brutto- och rörelsemarginal för koncernen

Sett till verksamhetens marginaler under Q3-19 utvecklas ACM starkt. Bruttomarginalen uppgick till 64 %, vilket kan jämföras med vårt estimat om 62 %. En bidragande faktor är affärsområdet Retail Tech som uppvisade en mycket stark bruttomarginal om 53 %. Historiskt, senaste sex kvartalen, har affärsområdet visat en genomsnittlig marginal om 38 %. På EBIT-nivå, justerat för engångsintäkten om ca 16 MSEK från utdelningen av Doohclick samt aktiverat arbete om 0,9 MSEK, presterar ACM en EBIT-marginal om 9 %, vilket således var högre än vårt estimat om 6 %.

  • Framöver vill vi se högre tillväxt från Media

Under Q3-19 växer ACM endast med 2,9 % mot jämförbar period 2018. ACM skriver att ett stort fokus under kvartalet har varit att komma igång med ICA och Retail Tech Norge. Det har resulterat i en svagare period för Media, vilket förklarar den relativt låga tillväxten för koncernen som helhet. Försäljningen i Media uppgick till 33 MSEK under Q3-19, vilket kan jämföras med vår prognos om ca 40 MSEK. ACM skriver att tappet i Media bedöms vara en kortsiktig effekt, varför vi räknar med en vändning kommande kvartal. Retail Tech går starkt, det ska inte glömmas, men Media är en mycket viktig komponent för att en högre värdering av aktien ska kunna realiseras under kommande kvartal.

4

Value drives

3

Historical profitability

1

Risk profile

4

Management & Board of Directors

All analyses of companies from 2020 onwards are rated based on a new rating system - Value Driver, Historical Profitability and Management & Board ranges from 1 to 10, where 10 is the highest rating. The risk profile ranges from 1 to 10, where 10 is to be considered the highest risk. Stock analyses of companies published before 2020 have been rated based on a different model.