AcuCort


Kommersialisering närmare efter fortsatta steg mot godkännande

AcuCorts produkt ISICORT®, som innan namnbyte hette Dexa ODF, väntas nå marknadsgodkännande under 2020 och försäljningen estimeras påbörjas tidigt 2021. ISICORT har väsentliga patientfördelar vilket ger goda förutsättningar, vid läkemedelsgodkännande, för en omfattande framtida tillväxt. Bolagets adresserbara marknad bedöms uppgå till 3,4 mdUSD, och ledning och styrelse anses inneha rätt kompetenser för att utveckla Bolaget i en positiv riktning. Genom en rNPV-värdering ges ett riskjusterat potentiellt nuvärde om 199 MSEK, motsvarande 10,1 SEK per aktie, i ett Base scenario.


  • Patientfördelar med produkten talar för framtida tillväxt

AcuCorts produkt, ISICORT är en film som läggs på tungan, som sedan löses upp via munnens saliv. Produkten erbjuder flera fördelar jämfört med dagens alternativ. En film är stark nog för att räcka per allergisk reaktion. Det krävs inget vatten, vilket är av vikt då en akut allergisk reaktion ofta sker vid ett tillfälle då tillgång till just vatten saknas. ISICORTs förpackning är är ungefär lika stor som ett visitkort, vilket gör att det alltid är lättillgängligt.

  • Kompetent och erfaren ledning och styrelse

AcuCorts VD och styrelse besitter en bred kompetens och erfarenhet från läkemedelsbranschen. Bolagets huvudägare, AQILION AB (tidigare P.U.L.S. AB), är ett bolag vars affärsmodell är att investera i life science-projekt för att sedan utveckla dessa. Bolagets styrelse består av både medicinkunniga och marknadskunniga människor som har kompetenser och erfarenheter från läkemedelsutveckling samt regulatoriska frågor inom ansökningsprocesser gällande läkemedelsansökningar. Vidare har även VD Mats Lindfors en lång erfarenhet inom branschen från tidigare uppdrag med ledande befattningar inom försäljning och marknadsföring från bl.a. HemoCue AB.

  • Tydlig väg mot kommersialisering

Under 2019 har AcuCort fortsatt tagit viktiga steg mot att få läkemedelsgodkännande i EU och USA. Ansökan väntas skickas in till EU under hösten 2019, vilket kan innebära godkännande under 2020. Även processen i USA fortsätter enligt plan, då godkännande för den andra av två bioekvivalensstudier nyligen fick klartecken att påbörjas. Givet godkänt läkemedel krävs det att AcuCort sluter avtal med samarbetspartners, för distribution och/eller licensiering, för att kommersialiseringen ska lyckas. Bolaget för idag diskussioner med potentiella samarbetspartners men statusen för dessa är okänt.

  • Risk relaterad till kapitalbehov och samarbetsavtal

Bolaget genomför en nyemission om 42,1 MSEK, vilket förväntas täcka kapitalbehovet en bit in i 2021, däremot kan framtida nyemissioner inte uteslutas. Vidare får även avsaknaden av samarbetspartners ses som en risk. Detta är något som Bolaget dock jobbar intensivt med, där de har kommunicerat att samtal pågår.