AcuCort Q4-19


Fortsätter att närma sig marknadslansering

AcuCorts produkt ISICORT® skulle kunna närma sig marknadsgodkännande i Sverige mot slutet av 2020 och försäljningen estimeras påbörjas under 2021. ISICORT har väsentliga patientfördelar vilket ger goda förutsättningar, vid läkemedelsgodkännande, för en omfattande framtida tillväxt. Bolagets adresserbara marknad bedöms uppgå till 3,4 mdUSD, och ledning och styrelse anses inneha rätt kompetenser för att utveckla Bolaget i en positiv riktning. Genom en rNPV-värdering ges ett riskjusterat potentiellt nuvärde om ca 115 MSEK, motsvarande 6 kr per aktie, i ett Base scenario.

  • Fortsatt goda möjligheter för USA-registrering

AcuCort meddelade tidigare i år en positiv syn på att utfallet i den andra bioekvivalensstudien för USA inte är ett hinder för att ansöka om marknadsgodkännande av ISICORT på USA-marknaden. Nyheten var minst sagt välkommen där den tidigare tillsatta expertgruppen bl.a. presenterade handlingsalternativ för att möjliggöra registrering och kommersialisering av ISICORT på den amerikanska marknaden. Det känns även extra betryggande att dessa slutsatser har bekräftats av ytterligare två oberoende expertinstanser i USA och Tyskland.

  • Har fått svar från Läkemedelsverket

Under september 2019 lämnade AcuCort in en nationell hybridansökan för marknadsgodkännande av ISICORT till svenska Läkemedelsverket. Under februari 2020 meddelade AcuCort att myndigheten återkommit med den första utvärderingsrapporten, där det bl.a. framgick att ”[…] Det gavs inga formella starka invändningar och den initiala analysen av rapporten och frågelistan tyder inte på några stora stötestenar.” Utfallet är såklart något vi anser är minst sagt positivt.

  • Vi behåller vår positiva syn på bolaget

ISICORT är en produkt som verkligen kan hjälpa patienter till en bättre livskvalitet, inom flera olika områden. Produkten står nära marknaden och för tillfället värderas AcuCort till omkring 60 MSEK (Market Cap). Med tanke på ISICORT:s produktegenskaper, närheten till marknaden och AcuCorts finansiella ställning idag, kan det argumenteras för att det borde finnas utrymme för högre värderingsnivåer i aktien.

  • Risker kring kapitalbehov och samarbetsavtal

AcuCort har under hösten 2019 genomfört en nyemission om ca 41 MSEK, vilket förväntas kunna täcka kapitalbehovet en bra bit in i 2021. Däremot kan framtida nyemissioner inte uteslutas, vilket i sig får anses utgöra en riskfaktor. Vidare får även avsaknande av samarbetspartners ses som en potentiell risk. Detta är dock något som AcuCort arbetar intensivt med, där det har kommunicerats att samtal pågår.