AcuCort Q3-21


Redo att ta nästa kliv

ISICORT® har tidigare erhållit godkännande i Sverige och nu pågår även registreringsprocessen för den nordiska marknaden. Ett godkännande i Norden, vilket kan ske under Q1-22, innebär att AcuCorts position stärks i de pågående diskussionerna med potentiella kommersiella partners. Det, i kombination med en stark finansiell position, är till AcuCorts fördel även vid pågående partnerdialoger på andra prioriterade marknader då det ger AcuCort ett ännu bättre förhandlingsläge. AcuCort tar fortsatt kliv framåt och i samband med Q3-rapporten, samt med hänsyn till den aktuella kapitalstrukturen efter genomförda emissioner, upprepar vi därför vårt värderingsintervall i termer av motiverat riskjusterat bolagsvärde i ett Base scenario. Med hänsyn till de nu 31.2M utestående aktierna, motsvarar det ett nuvärde om 5,4 kr per aktie.

  • Rapporten i linje med förväntningar

Vid utgången av Q3-21 uppgick kassan till ca 14,4 MSEK, vilket kan jämföras med ca 17,6 MSEK vid utgången av juni (Q2-21). Under kvartalet uppgick därmed Bolagets burn rate, till -1,1 MSEK/månad, vilket är något lägre än under Q2-21. Precis som vi har kommunicerat tidigare har vi i våra modeller dock räknat med att AcuCort under kommande kvartal kommer att ha en något högre kapitalförbrukning. Det i sig är helt naturligt med tanke på den kommande kommersialiseringen av ISICORT.

  • Påfylld kassa

Efter utgången av Q3-21 har AcuCort fyllt på sin kassa med ca 26 MSEK via en företrädesemission samt riktad emission. Med den utgående kassan per den sista september, samt kapitaltillskottet från emissionerna, har AcuCort en stark finansiell position. I vår erfarenhet vet vi att detta för ett mindre läkemedelsbolag likt AcuCort är mycket fördelaktigt i samband med t.ex. att diskussioner förs med potentiella licenstagare. Det skapar nämligen ett bättre förhandlingsutrymme och gör att AcuCort kan agera mindre ”stressat” i förhandlingar, vilket i slutändan kan vara helt avgörande för att ett fördelaktigt avtal ska kunna komma på plats. Med nuvarande finansiell position och ett antagande om en genomsnittlig burn rate om
-1,5 MSEK/månad, skulle det innebära att AcuCort är finansierade tills slutet av 2023.

  • Kommersialisering i fortsatt fokus

Vad gäller den kommersiella resan skriver AcuCort att de har växlat upp takten i sina dialoger med potentiella partners i Europa, USA och på utvalda nyckelmarknader som har förmåga att lansera ISICORT på sina respektive lokala marknader. Information kring detta kan komma att utgöra bra värdedrivare i aktien under kommande kvartal.

  • Fortsatt attraktiv risk-reward

Med hänsyn till nuvarande Market Cap om ca 87 MSEK och Enterprise Value (EV) om 47 MSEK, samt potentiella väderdrivnare framgent, ser vi en fortsatt attraktiv risk-reward i aktien.