AcuCort Q3-20


Läkemedelsbolaget som går från klarhet till klarhet

ISICORT® erhöll under oktober marknadsgodkännande från svenska Läkemedelsverket, varpå förberedelser för kommersialiseringsfasen nu pågår för fullt. Parallellt avser AcuCort att ansöka om vidare godkännande inom EU, och har dessutom i samråd med FDA i USA identifierat en regulatorisk strategi för ett godkännande på den amerikanska marknaden. I vår bok går AcuCort från klarhet till klarhet, samtidigt som Bolagets likvida medel utgör en fortsatt trygghet i balansräkningen. Med hänsyn till godkännandet från Läkemedelsverket har vi i samband med Q3-rapporten valt att justera upp vårt värderings-intervall. Genom en rNPV-värdering ges ett riskjusterat potentiellt nuvärde om ca 157 MSEK, motsvarande 8 kr (6) per aktie, i ett Base scenario.

  • Erhållit godkännande av Läkemedelsverket

Under oktober 2020 stod det klart att Läkemedelsverket i Sverige givit ISICORT marknadsgodkännande, ett besked som vi i vårt Base scenario räknande med skulle komma först mot slutet av Q4-20 men som nu levererades ett par veckor tidigare. Förberedande aktiviteter pågår nu för marknadslansering i Sverige, bl.a. sammanställning av en nationell pris- och subventionsansökan, förberedelser för kommersiell produktion och logistik samt implementering och godkännande av ett uppdaterat kvalitetssystem som möjliggör partihandelstillstånd. Vi kommer följa noga hur detta arbete fortlöper och vad som kan komma att kommuniceras från AcuCort, då nämnda faktorer styr när en aktiv försäljning av ISICORT kan påbörjas i Sverige.

  • Pågående diskussioner med samarbetspartners

AcuCort har meddelat att det pågår fortlöpande dialoger med potentiella framtida partners som tillsammans med AcuCort kan ansvara för försäljning och marknadsföring av ISICORT på de lokala marknaderna. Ett eventuellt samarbete skulle kunna utgöra en potentiellt stark värdedrivare i aktien under kommande tolv månader.

  • Fortsätter bearbeta EU och USA

AcuCort avser att ansöka vidare om godkännande inom EU genom den s.k. Mutual Recognition Procedure (MRP). AcuCort har även i samråd med FDA identifierat en regulatorisk strategi för ett godkännande i USA. Regulatoriska framgångar inom EU och USA kan ses som ytterligare tänkbara ”triggers” i aktien.

  • Höjer vårt värderingsintervall

ISICORT har fått godkänt av Läkemedelsverket och står nu närmare marknaden än någonsin förr, samtidigt som AcuCort för tillfället värderas till omkring 118 MSEK (Market Cap). Med tanke på ISICORT:s produktegenskaper, närheten till marknaden och AcuCorts finansiella ställning idag, kan det argumenteras för att det borde finnas utrymme för högre värderingsnivåer i aktien. I samband med Q3-rapport har vi därför valt att höja vårt värderingsintervall i samtliga tre scenarion Base-, Bull- och Bear.