AcuCort Q3-19


Kommersialisering inom räckhåll efter fortsatta steg mot godkännande

AcuCorts produkt ISICORT®, som innan namnbyte hette Dexa ODF, väntas nå marknadsgodkännande i Sverige under 2020 och försäljningen estimeras påbörjas tidigt 2021. ISICORT har väsentliga patientfördelar vilket ger goda förutsättningar, vid läkemedelsgodkännande, för en omfattande framtida tillväxt. Bolagets adresserbara marknad bedöms uppgå till 3,4 mdUSD, och ledning och styrelse anses inneha rätt kompetenser för att utveckla Bolaget i en positiv riktning. Genom en rNPV-värdering ges ett riskjusterat potentiellt nuvärde om 102 MSEK, motsvarande 5,2 SEK per aktie, i ett Base scenario.

  • Patientfördelar med produkten talar för framtida tillväxt

AcuCorts produkt, ISICORT är en film som läggs på tungan, som sedan löses upp via munnens saliv. Produkten erbjuder flera fördelar jämfört med dagens alternativ. En film är stark nog för att räcka per allergisk reaktion. Det krävs inget vatten, vilket är av vikt då en akut allergisk reaktion ofta sker vid ett tillfälle då tillgång till just vatten saknas. ISICORTs förpackning är är ungefär lika stor som ett visitkort, vilket gör att det alltid är lättillgängligt.

  • Kompetent och erfaren ledning och styrelse

AcuCorts VD och styrelse besitter en bred kompetens och erfarenhet från läkemedelsbranschen. Bolagets huvudägare, AQILION AB (tidigare P.U.L.S. AB), är ett bolag vars affärsmodell är att investera i life science-projekt för att sedan utveckla dessa. Bolagets styrelse består av både medicinkunniga och marknadskunniga människor som har kompetenser och erfarenheter från läkemedelsutveckling samt regulatoriska frågor inom ansökningsprocesser gällande läkemedelsansökningar. Vidare har även VD Mats Lindfors en lång erfarenhet inom branschen från tidigare uppdrag med ledande befattningar inom försäljning och marknadsföring från bl.a. HemoCue AB.

  • Tydlig väg mot kommersialisering

Under 2019 har AcuCort skickat in ansökan till Läkemedelsverket och det innebär att ISICORT kan bli godkänt i Sverige under 2020. Givet ett godkännande kan Bolaget sedan gå vidare genom en så kallad Mutual Recognition Process för att få godkännande i fler EU-länder. Osäkerhet har uppstått kring registreringen av ISICORT i USA på grund av att bioekvivalens inte kunde visas i den andra av två studier. Den första studien har visat bioekvivalens. Givet godkänt läkemedel krävs det att AcuCort sluter avtal med samarbetspartners, för distribution och/eller licensiering, för att kommersialiseringen ska lyckas.

  • Risk relaterad till kapitalbehov och samarbetsavtal

Bolaget har genomfört en nyemission om 42,1 MSEK, vilket förväntas täcka kapitalbehovet en bit in i 2021, däremot kan framtida nyemissioner inte uteslutas. Vidare får även avsaknaden av samarbetspartners ses som en risk. Detta är något som Bolaget dock jobbar intensivt med, där de har kommunicerat att samtal pågår.