EPTI


En Venture Builder med fokus på tillväxt och innovation

Genom att tillhandahålla operativt stöd till entreprenörer och medgrundare ska EPTI bygga marknadsledande, innovativa företag. EPTI:s portföljbolag verkar inom snabbt växande marknader med ett stort intresse från investerarnas perspektiv, vilket förväntas ge luft under vingarna för befintliga innehav. Genom en Sum of the Parts (SOTP)-värdering av nuvarande portföljbolag, i kombination med tillämpad substanspremie och senast rapporterad kassa, härleds ett motiverat värde per aktie om 10,5 kr i ett Base scenario för EPTI.

  • Verkar inom heta marknader

EPTI:s portföljbolag verkar inom starkt växande marknader, vilka inkluderar Gaming, Fintech, Market-place, SaaS och Services. EPTI har således exponering mot megatrenderna inom teknik och digitalisering, samtidigt som intresset av att investera kapital i digitala bolag, både på och utanför börsen är större än någonsin, bl.a. till följd av den globala digitaliseringen. Analyst Group bedömer att det råder ett positivt marknadssentimentet för digitala bolag, vilket gynnar EPTI:s portföljbolag i takt med att dessa behöver attrahera ytterligare extern finansiering för att fortsätta växa, förvärvas eller noteras till attraktiva värderingsmultiplar.

  • Flera värdedrivare under kommande månader

Med tanke på att EPTI investerar resurser i bolag mot både en andel aktier och en andel kontant, får investerare en stor potentiell uppsida genom indirekt ägande i en bred portfölj av teknikbolag, samtidigt som affärsmodellen genererar kassaflöde, vilket minskar den operativa risken. Detta, samt med hänsyn till att EPTI agerar som en aktiv ägare i onoterade tillväxtbolag vilket är svårt för den enskilde spararen att spegla själv, ser vi att börsvärdet av det EPTI som kommer ”noteras” under Q4-21 bjuder in till en attraktiv investeringsmöjlighet med bra risk-reward.

  • Substansvärde av EPTI

Baserat på en Sum of the Parts (SOTP)-värdering estimeras det sammanlagda substansvärdet av EPTI:s portföljbolag uppgå till 921,8 MSEK. Justerat för en substanspremie om 5 % samt den senaste rapporterade kassan (EPTI och Invajo konsoliderat) om 28,8 MSEK per september 2021, ger det ett bolagsvärde om 996,6 MSEK, motsvarande ett pris per aktie om 10,5 kr i ett Base scenario.

  • Att bygga bolag kommer alltid med utmaningar

Den operativa risken inom External Ventures bedöms lägre relativt Internal Ventures, med tanke på att kapital investeras i ett tidigare skede. Att växa med 3-5 portföljbolag per år är dessutom utmanande och bedöms kräva betydande resurser för att en positiv värdeutväxling ska kunna skapas. Större delen av investeringsrisken bedöms ligga i att Internal Ventures inte utvecklas enligt plan, att färre bolag än tänkt startas eller att bolagen inte når en tillfredsställande försäljningsnivå och lönsamhet.

7

Value drives

3

Historical profitability

6

Risk profile

7

Management & Board of Directors

All analyses of companies from 2020 onwards are rated based on a new rating system - Value Driver, Historical Profitability and Management & Board ranges from 1 to 10, where 10 is the highest rating. The risk profile ranges from 1 to 10, where 10 is to be considered the highest risk. Stock analyses of companies published before 2020 have been rated based on a different model.