NORD


NORD – Ljus framtid inom förvärvsorienterad e-handel

NORD bedöms ha goda möjligheter att kapitalisera på den starka marknadstillväxten inom e-handel och väntas, som resultatet av en fragmenterad marknad, kunna utföra värdeskapande förvärv. Vidare väntas Bolagets fokus på egna varumärken leda till förbättrad lönsamhet till följd av högre bruttomarginaler inom dessa produktgrupper. På 2020 års prognos väntas NORD i Base scenario omsätta ca 74 MSEK med en EBITDA-marginal om ca 6 %. Givet en viktad målmultipel om EV/S 1x och EV/EBIT 12x, en diskonteringsränta om 12 %, samt utförda prognoser erhålles ett total aktievärde om 51,5 MSEK. Detta kan jämföras med Bolagets pre-money värdering om 43,2 MSEK.


  • Marknadstillväxt inom e-handel väntas uppgå till 8,5 % CAGR 2017-2022E

Det åligger ett tydligt skifte i konsumtionsmönster där fysisk handel i hög utsträckning ersätts med e-handel. Däribland har den svenska e-handelsmarknaden växt från ca 76 mdSEK 2013 till 110 mdSEK 2017. Vidare väntas den ackumulerade svenska e-handelsmarknaden växa med 8,5 % CAGR fram till 2022E.

  • Hög andel egna varumärken möjliggör förbättrad lönsamhet

Bolaget saluför det egna varumärket T&P, som 2017 utgjorde ca 33 % av försäljningen. Försäljning av egna varumärken skapar förutsättningar för högre lönsamhet till följd av högre bruttomarginaler inom dessa produkt-kategorier. Vidare kan egna produkter saluföras med en attraktiv prisbild mot kund utan att negligera kvalitén. Försäljning av egna varumärken möjliggör därför potential för lönsam tillväxt framgent.

  • Förvärvsstrategi på fragmenterad marknad med potential för påtagliga kostnadssynergier

NORD har en uttalad förvärvsstrategi som innefattar en konsoliderande roll på fragmenterade nischmarknader. En betydande del av marknaden, ca 50 %, bedöms utgöras av mindre aktörer. Således är marknaden kraftigt fragmenterad, vilket skapar förutsättningar för NORD att agera konsoliderande. En fragmenterad marknad med små aktörer skapar även förutsättningar för förvärv till attraktiva multiplar, en viktig faktor för värdeskapande förvärv. Med ett brett spektra av varumärken kan samtidigt logistiska funktioner samordnas, vilket väntas leda till kostnadssynergier.

  • Riskfaktorer i integration av förvärv och dess påverkan på NORDs kapitalstruktur

NORD avser utföra flertalet förvärv kommande år. Vid förvärv åligger risker vid integration av nya verksamheter, vilket kan komma att belasta Bolagets kostnadsbas negativt om integration inte sker smidigt. Vidare vill NORD finansiera framtida förvärv med aktier. Detta skapar utspädningseffekter och en påtaglig exponering mot NORDs egna aktiekurs.

3

Value drives

2

Historical profitability

1

Risk profile

4

Management & Board of Directors

All analyses of companies from 2020 onwards are rated based on a new rating system - Value Driver, Historical Profitability and Management & Board ranges from 1 to 10, where 10 is the highest rating. The risk profile ranges from 1 to 10, where 10 is to be considered the highest risk. Stock analyses of companies published before 2020 have been rated based on a different model.